REGULAMIN SPRZEDAŻY REKLAMYPrzez Meritus Systemy Informatyczne ADS z Siedzibą w Warszawie Ul. Kochanowskiego 47 lok 44, 01-864 Warszawa

I. PODSTAWOWE POJĘCIA


MerSoft OT 2.0
Oznacza program magazynowy gdzie reklama jest wyświetlana.

Odsłona reklamy
Oznacza zapisanie w statystykach systemu reklamowego MeritusAds informacji o wysłaniu do Użytkownika, celem wyświetlenia, danej formy reklamowej.

Statystyki
Oznaczają dostępne "online" dane przedstawiające liczbę odsłon danej reklam.

Dni robocze
Oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Oferta MeritusAds
Oznacza przedstawione przez MeritusAds, w odpowiedzi na zapytanie Reklamodawcy, warunków emisji reklamy w MerSoft OT 2.0, zawierające co najmniej elementy określone w § 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu i stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Treść Zlecenia
Oznacza dokument przygotowany MeritusAds i zawierający Ofertę MeritusAds.

Zlecenie
Oznacza zaakceptowaną przez umocowanego przedstawiciela Reklamodawcy Treść Zlecenia potwierdzająca przyjęcie Oferty MeritusAds i zawarcie umowy, której przedmiotem jest usługa emisji reklamy na stronach programu MerSoft OT 2.0 na warunkach wynikających z Oferty MeritusAds.

Modyfikacja Zlecenia
Oznacza zmianę ustalonych terminów lub miejsc emisji reklamy, nie powodujące zmniejszenia wartości Zlecenia ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.

Zmiana Zlecenia
Oznacza wszelkie zmiany wykraczające poza zmiany określane jako Modyfikacja Zlecenia.

Reklamodawca
Oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą MeritusAds emisję reklamy w MerSoft OT 2.0. Reklamodawcą jest również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu i/lub na rzecz swoich klientów.

MeritusAds
Oznacza spółkę Meritus Ads sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Jana Kochanowskiego 47 lok. 44, 01-864 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: ……………….., NIP: 1182094236 REGON: 146836567, kapitał zakładowy 5.000,00 zł wpłacony w całości (dalej „MeritusAds”).

Cennik
Oznacza Cennik świadczonych przez MeritusAds usług reklamowych dostępny do pobrania ze strony https://ads.meritus.pl/cennik.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przyjmowanie oraz zamieszczanie reklam przez MeritusAds dokonywane jest w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem Specyfikacji oraz Cennika.

§1

1. MeritusAds nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do zwolnienia MeritusAds oraz podmiotów trzecich, których sprzedaży powierzchni reklamowej MeritusAds dokonuje, z obowiązku zaspokojenia roszczeń zgłoszonych w związku z emisją reklamy przez osoby trzecie i/lub naprawienia ewentualnych szkód (wraz z kosztami procesu bądź innego postępowania, a także innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi na rzecz osób trzecich w związku z ich roszczeniami), powstałych po stronie MeritusAds w związku z treścią zamieszczonej reklamy.
2. Reklamodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, iż jest uprawniony do złożenia Zlecenia a jego realizacja przez MeritusAds nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. W szczególności Reklamodawca zapewnia, że w zakresie złożonego Zlecenia przysługują mu wszelkie prawa na dobrach niematerialnych, w tym m.in. prawa autorskie, pokrewne, prawa do wzorów zdobniczych i znaków towarowych.
3. Reklamodawca odpowiada za wszelkie szkody mogące powstać na skutek realizacji Zlecenia przez MeritusAds, w tym odpowiada za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich powstałe również w inny sposób aniżeli poprzez samą realizację Zlecenia w szczególności poprzez naruszenie praw do dóbr niematerialnych tych osób, a w przypadkach zgłaszania roszczeń przez osoby trzecie bezpośrednio do MeritusAds, Reklamodawca jest zobowiązany zaspokoić te roszczenia.

§2

1. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem ani zasadami współżycia społecznego.
2. Podpisanie Zlecenia jest równoznaczne z oświadczeniem przez Reklamodawcę, że jego reklama nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami ani z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności, że Reklamodawca ma prawo do posługiwania się użytymi w reklamie informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz innymi elementami podlegającymi ochronie prawnej.
3. Za treść i formę kreacji reklamowych odpowiada wyłącznie Reklamodawca. W żadnym przypadku za treść i formę kreacji reklamowych nie odpowiada MeritusAds.
4. MeritusAds zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności jeżeli:
a) zachodzi podejrzenie, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich;
b) w przypadku nie otrzymania lub otrzymania z opóźnieniem płatności za wcześniej zamieszczone reklamy;
c) braku przesłania przez Reklamodawcę kreacji reklamowych koniecznych do zrealizowania Zlecenia w terminie określonym w § 5 ust. 2 Regulaminu.

§3

1. MeritusAds zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia emitowanej w MerSoft OT 2.0 reklamy przy użyciu słów "reklama", "ogłoszenie reklamowe", "ogłoszenie płatne" , „materiał sponsorowany”. „ audycja zawiera lokowanie produktu” itp.
2. Podpisując Zlecenie, Reklamodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez MeritusAds materiałów reklamowych (uwzględniając znaki towarowe i nazwy) do realizacji tego Zlecenia a także dla celów archiwalnych. Ponadto Reklamodawca wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów reklamowych wskazanych powyżej dla promocji aplikacji MeritusAds i/lub usług reklamowych MeritusAds, w szczególności poprzez ich zwielokrotnienie drukiem lub cyfrowo, wprowadzenie do obrotu, publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie w tym w szczególności w MerSoft OT 2.0.

§4

1. Usługi polegające na emisji reklam w Portalu świadczone są na podstawie Zlecenia przygotowanego przez MeritusAds i przekazanego następnie przez Reklamodawcę do MeritusAds. Postanowienia pkt 2 – 5 niniejszego paragrafu określają sposób postępowania MeritusAds oraz Reklamodawcy związany z podpisaniem Zlecenia i zawarciem umowy. Postanowienia pkt 6 określają zasady postępowania MeritusAds oraz Reklamodawcy w razie przekazania przez Reklamodawcę do MeritusAds zlecenia świadczenia usług reklamowych, którego treść została przygotowana przez Reklamodawcę we własnym zakresie.
2. Reklamodawca zainteresowany emisją reklamy w Portalu przekazuje MeritusAds zapytanie dotyczące warunków jednej lub większej liczby emisji reklamy w Portalu. Zapytanie takie może zostać przekazane MeritusAds w jakiejkolwiek formie, w tym w formie ustnej lub telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną. MeritusAds przedstawi Reklamodawcy Ofertę w formie Treści Zlecenia. Treść Zlecenia zawiera co najmniej:
a) nazwę kampanii reklamowej,
b) dokładne określenie nazwy (firmy) Reklamodawcy, w tym jego formy prawnej;
c) adres Reklamodawcy oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
d) dane kontaktowe w sprawie realizacji umowy, numer telefonu, fax, adres poczty elektronicznej;
e) opis kampanii, wynagrodzenie netto i brutto należne MeritusAds z tytułu realizacji kampanii reklamowej;
f) oświadczenie o zapoznaniu się przez Reklamodawcę z niniejszym Regulaminem, Cennikiem, i Specyfikacją, akceptacji ich postanowień oraz potwierdzeniu, że stanowią one integralną część Zlecenia;
g) oświadczenie Reklamodawcy o braku jakichkolwiek modyfikacji Treści Zlecenia.
3. Jeżeli emisja reklamy zgodnie z Ofertą nie mieści się w ramach jednego miesiąca kalendarzowego, MeritusAds przygotowuje odrębnie Treść Zlecenia w odniesieniu do każdego miesiąca kalendarzowego. Ilekroć postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się do Treści Zlecenia lub Zlecenia rozumie się przez to (w przypadku emisji reklamy wykraczającej poza ramy jednego miesiąca kalendarzowego) Treści Zleceń lub Zlecenia w liczbie mnogiej (odpowiadającej liczbie miesięcy kalendarzowych, w czasie których trwać będzie Kampania).
4. Przesłanie, na wskazany przez Reklamodawcę adres poczty elektronicznej lub numer faxu Reklamodawcy, Treści Zlecenia stanowi Ofertę MeritusAds zawarcia umowy dotyczącej emisji reklamy. MeritusAds jest związana Ofertą dotyczącą emisji reklamy wskazanej w Treści Zlecenia przez 1 dzień (chyba, że MeritusAds ustali inny termin związania Ofertą).
5. Z chwilą otrzymania przez MeritusAds od Reklamodawcy Zlecenia (przesłanego przez Reklamodawcę w formie pisemne, faxem lub pocztą elektroniczną) zgodnego z Treścią Zlecenia przesłanego przez MeritusAds do Reklamodawcy, dochodzi do zawarcia pomiędzy Reklamodawcą a MeritusAds umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4. Reklamodawca jest uprawniony do przyjęcia Oferty MeritusAds (podpisania Zlecenia i przekazania go do P) jedynie bez zastrzeżeń (bez jakichkolwiek zmian) w stosunku do Treści Zlecenia przesłanego Reklamodawcy przez MeritusAds.
6. Postanowienia pkt 2 – 5 nie znajdują zastosowania w przypadku braku postępowania przez Reklamodawcę zgodnie z trybem tam opisanym i przysłania do MeritusAds zlecenia sporządzonego i podpisanego w oparciu o inny dokument niż Treść Zlecenia przygotowana przez MeritusAds. Przysłanie przez Reklamodawcę takiego zlecenia:
a) stanowi jego ofertę zawarcia umowy dotyczącej emisji reklamy na stronach MerSoft OT 2.0 opisanej w takim zleceniu, jeżeli zlecenie zawiera postanowienia, o których mowa w pkt 2 pdpkt a). – h) niniejszego paragrafu.
b) powoduje brak związania Ofertą MeritusAds dotyczącą emisji reklamy zgodnie z Ofertą (niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie w sytuacji, jeżeli MeritusAds przesłała Reklamodawcy Treść Zlecenia),
c) uprawnia MeritusAds do przyjęcia oferty Reklamodawcy (co skutkuje zawarciem pomiędzy Reklamodawcą a MeritusAds umowy na warunkach określonych w zleceniu przesłanym przez Reklamodawcę) albo przesłania Reklamodawcy własnej oferty celem przyjęcia jej przez Reklamodawcę (wówczas znajdą zastosowanie postanowienia pkt 4 i pkt 5 niniejszego paragrafu, co w szczególności oznacza, iż do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu przez Reklamodawcę do MeritusAds podpisanej Treści Zlecenia spełniającego warunki, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu. Przesłanie przez MeritusAds własnej oferty - Treści Zlecenia przygotowanego przez MeritusAds do Reklamodawcy jest jednoznaczne z brakiem przyjęcia oferty Reklamodawcy, o której mowa w pdpkt a powyżej.
7. MeritusAds zastrzega sobie prawo – bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Reklamodawcy z tego tytułu – niewyemitowania kampanii reklamowej sprzecznej z linią programową lub interesem MeritusAds.
8. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez MeritusAds szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej zgodnie z Zleceniem. MeritusAds nie odpowiada z tytułu utraconych korzyści.

§5

1. Materiały reklamowe przekazane przez Reklamodawcę dla celów realizacji Zlecenia powinny spełniać wymagania techniczne określone w Specyfikacji oraz w Cenniku.
2. Reklamodawca zobowiązuje się do dostarczenia do MeritusAds za pomocą poczty elektronicznej, kreacji reklamowej celem umożliwienia zrealizowania kampanii reklamowej przez MeritusAds, na co najmniej dwa dni robocze przed terminem planowanej i zleconej emisji kampanii reklamowej. W przypadku niedostarczenia przez Reklamodawcę kreacji reklamowej w wymaganym terminie, MeritusAds zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia kampanii reklamowej w innym terminie po dostarczeniu przez Reklamodawcę kreacji reklamowych lub w przypadku braku możliwości zrealizowania kampanii reklamowej w innym terminie do niezrealizowania kampanii reklamowej. Z powodu zrealizowania kampanii reklamowej w innym terminie lub niezrealizowania kampanii reklamowej, z przyczyn leżących zgodnie ze zdaniem poprzednim po stronie Reklamodawcy, MeritusAds nie ponosi względem Reklamodawcy jakiejkolwiek odpowiedzialności. W przypadku form reklamowych rotujących, MeritusAds dopuszcza maksymalnie 5 (pięć) różnych kreacji reklamowych, które mają być prezentowane.
3. MeritusAds potwierdzi pisemnie ( w tym przesłanie faksem) lub pocztą elektroniczną poprawność i gotowość do emisji otrzymanych od Reklamodawcy materiałów reklamowych w terminie do dwóch dni roboczych od daty ich otrzymania; brak takiego potwierdzenia ze strony MeritusAds po tym terminie, oznacza poprawność i gotowość do emisji przesłanych materiałów reklamowych.
4. Stosowanie przez Reklamodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie lub podmioty, na których zlecenie działa Reklamodawca, jakichkolwiek systemów, skryptów lub kodów pozyskujących informacje o użytkownikach MerSoft OT 2.0, ich reakcjach w odniesieniu do emitowanych Reklam lub względem treści rozpowszechnianych na stronach MerSoft OT 2.0, a także informacji o stronach internetowych odwiedzanych przez użytkowników (w tym informacji o zawartości stron internetowych lub informacji umożliwiających ich klasyfikację), a także wykorzystywanie informacji wskazanych powyżej w sposób i w celach wykraczających poza potrzeby wynikające z realizacji Zlecenia dotyczącego emisji reklamy, w ramach której informacje zostały pozyskane, wymaga uzyskania odrębnej zgody MeritusAds, z zastrzeżeniem iż ostateczna decyzja o udzieleniu zgody należy wyłącznie do MeritusAds Zgoda na wykorzystanie informacji wskazanych powyżej może zostać udzielona na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem prawa do jej odwołania przez MeritusAds lub na czas oznaczony. Forma zgody jak także odwołania udzielenia zgody może przybrać postać mailową, pisemną w tym przesłaną faksem.
5. Niezależnie od uzyskania zgody MeritusAds, o której mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu, Reklamodawca we własnym zakresie zobowiązuje się , iż pozyskiwanie informacji wskazanych w punkcie 4 niniejszego paragrafu jak także jakiekolwiek ich wykorzystywanie, odbywało się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczy to sytuacji w których tak pozyskanie informacji jak i ich wykorzystanie wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uzyskania zgody Użytkownika Portalu lub prawa do złożenia sprzeciwu w związku z takim sposobem pozyskiwania informacji lub ich wykorzystywania. Obowiązek uzyskania stosownej zgody Użytkownika jak także możliwości wniesienia sprzeciwu należy do Reklamodawcy. Jednocześnie Reklamodawca jest zobowiązany po wniesieniu sprzeciwu do zaprzestanie pozyskiwania informacji i zaniechania ich dalszego wykorzystywania.
6. Naruszenie ograniczeń i/lub obowiązków określonych w ust. 4 i 5 powyżej stanowi rażące naruszenie przez Reklamodawcę zobowiązań umownych, (w tym zobowiązań wynikających ze złożonego i przyjętego do realizacji przez MeritusAds Zlecenia ) i uprawnia MeritusAds do żądania zapłaty przez Reklamodawcę kary umownej w wysokości 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Reklamodawcę stosownego wezwania wystosowanego przez MeritusAds. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez MeritusAds odszkodowania w wysokości przewyższającą określoną powyżej wartość kary umownej.
7. MeritusAds dokłada starań, aby reklamy emitowane przez MeritusAds były dostępne dla użytkowników popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże MeritusAds nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia dostęp i zapoznanie się z reklamą lub jej poszczególnymi elementami. Brak wyświetleń reklamy wynikający ze wskazanych wcześniej czynników nie może być podstawą do rekompensat dla Reklamodawcy.

§6

1. Ewentualne Zmiany i Modyfikacje Zlecenia w zakresie: treści reklamy, elementu graficznego, w razie konieczności ich wprowadzania, Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć MeritusAds na piśmie (lub w innej formie uzgodnionej z MeritusAds) z dokładnym określeniem ich zakresu.
2. Zmiana lub Modyfikacja Zlecenia wymaga zgody Reklamodawcy oraz MeritusAds. MeritusAds przewiduje możliwość wprowadzania Zmian lub Modyfikacji Zlecenia, jeżeli Zmiana/Modyfikacja będzie możliwa ze względu na dostępność powierzchni reklamowej, przy czym MeritusAds może nie wyrazić zgody na wprowadzenie Zmian/Modyfikacji Zlecenia bez podania przyczyny.
3. Zmiany Zlecenia w trakcie trwania kampanii nie zawarte w Zleceniu (tj. min. czas trwania oraz przedział godzinowy) objęte są dopłatą w wysokości 20% wartości Zlecenia. W przypadku wystąpienia wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian, MeritusAds ma prawo do realizacji Zlecenia w pierwotnej formie i czasie.

§7

Złożenie reklamacji, co do sposobu i jakości dotychczasowej realizacji Zlecenia nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku zapłaty na rzecz MeritusAds wynagrodzenia zgodnie ze Zleceniem..

§8

1. Kampanie realizowane są w okresach rozliczeniowych nie dłuższych niż miesiąc kalendarzowy, chyba że MeritusAds i Reklamodawca ustalą inaczej.
2. Za zamówioną reklamę/kampanię reklamową Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić MeritusAds wynagrodzenie w chwili jej wystawienia. Za zapłatę MeritusAds wystawi fakturę VAT po zaksięgowaniu wpłaty.

§9

O ile MeritusAds i Reklamodawca nie dokonają odmiennych uzgodnień, wynagrodzenie MeritusAds za zamówioną reklamę ustalane jest na podstawie Cennika obowiązującego w dniu złożenia Zlecenia, zawierającego ceny oraz opłaty dodatkowe, za wyjątkiem wynagrodzenia za emisję kampanii reklamowych rozliczanych w modelu efektywnościowym.

§10

Rabaty dla Reklamodawców wykupujących reklamę w MerSoft OT 2.0 ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości Zlecenia, za wyjątkiem emisji kampanii reklamowych rozliczanych w modelu efektywnościowym.

§11

1. Minimalna wartość Zlecenia (po rabatach) wynosi 1 zł netto plus podatek od towarów i usług we właściwej obowiązującej na dzień wystawiania faktury VAT przez MeritusAds stawce (chyba, że MeritusAds wyrazi zgodę na niższą minimalną wartość zlecenia), z zastrzeżeniem ofert specjalnych MeritusAds.
2. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość Zlecenia wskazana na fakturze VAT będzie odpowiednio powiększona o podatek od towarów i usług we właściwej, obowiązującej zgodnie z przepisami prawa stawce.

IV. REKLAMACJE

§12

1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Zlecenia Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać MeritusAds wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia kampanii. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, MeritusAds po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązana jest sprostować wady i usterki w reklamie.
2. Jeżeli w ustalonym okresie z przyczyn niezależnych od MeritusAds kampania nie zostanie w pełni zrealizowana, czas jej realizacji ulega wydłużeniu (jednak nie później niż do końca danego roku kalendarzowego) lub - alternatywnie - Klient może przenieść pozostałą liczbę odsłon w kolejne Zlecenie. W przypadku gdy MeritusAds nie przedłuży realizacji kampanii i nie wyrazi zgody na przeniesienie pozostałej liczby odsłon w kolejne Zlecenie, wynagrodzenie MeritusAds ulega obniżeniu proporcjonalnie do niewykonanej części Zlecenia.
3. Rekompensata ze strony MeritusAds nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej zgodnie z Zleceniem.

V. UWAGI KOŃCOWE

§13

W trakcie emisji reklamy oraz w ciągu 30 dni od jej zakończenia, Reklamodawca ma wgląd do szczegółowych Statystyk dotyczących poszczególnych kampanii. Dostęp do statystyk jest możliwy "online" przez 24 godziny na dobę i zabezpieczony unikalnym hasłem udostępnianym Reklamodawcy.

§14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin, zlecenia reklamowe i umowy zawarte na ich podstawie, a także oświadczenia stron z nimi związane podlegają prawu polskiemu.
3. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu, Zlecenia lub oświadczeń stron z nimi związanych, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla MeritusAds.
4. MeritusAds zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
5. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków niniejszego Regulaminu przez Reklamodawcę w trakcie trwania umowy zawartej przed datą zmiany niniejszego Regulaminu, umowa pomiędzy Reklamodawcą a MeritusAds wygasa, chyba że emisja reklamy została rozpoczęta przed zmianą Regulaminu lub jeśli Strony ustalą odmiennie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, emisja reklamy będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.
6. Niniejsze zasady ogólne nie mają zastosowania do zawierania umów z konsumentami, tj. osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoby posiadające status konsumenta proszone są o kontakt z Działem Sprzedaży MeritusAds w celu zawarcia indywidualnej umowy na świadczenie usług reklamowych.